Loading...

Giảm thời gian tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư

Chủ nhật - 24/03/2019 06:37

Ngày 15/3/2019, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2019/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2019 và thay thế Thông tư 10/2014/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

The